İletişim

Workinton Esentepe (Astoria), Esentepe, Büyükdere Cad. No: 127, Astoria AVM -2. Kat, Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul

Sağlık Teknolojisi ve STD’nın Rolü

Teknoloji

Teknoloji, mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, işlemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalardır. Teknoloji aynı zamanda problemleri çözmek için  kullanılan bilimsel bir uygulamadır. Ancak, teknolojinin ve bilimin belirli görevleri yerine getirmek veya sorunları çözmek için birlikte çalışan farklı konular olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Teknoloji dinamik bir yapıya sahiptir ve teknolojiye olan ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz değişmeye devam ettiği için teknoloji, değişime ve gelişimine açık bir yapıya sahiptir.

Teknolojinin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Üretimi arttırır.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Zaman kaybını önler.
 • Ürün ve hizmetlerde inovasyonun oluşumunu hızlandırır.
 • Bilgi paylaşımında hız kazandırır.
 • Verilerin depolanmasını sağlar.
 • İş iletişiminde hız ve kolaylık sağlar.

Dezavantajları

 • Güvenli değildir.
 • Maliyeti yüksektir.
 • İletişim kopuklukları oluşmaktadır.

Sağlık Teknolojisi

Teknoloji birçok alanda kullanımına sahiptir ve gelişmesi süreklilik halindedir.  Bu alanlardan birisi de sağlık alanında geliştirilen teknolojilerdir. Sağlık Teknolojisi, bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek üzere geliştirilen cihaz, ilaç, aşı, prosedür ve sistem formunda organize bilgi ve becerilerin uygulamasıdır. Sağlık hizmeti teknolojisiyle aynı anlamda kullanılır.

Teknolojinin gelişmesinin hızlanarak ve yeni uzmanlaşmalara yol açarak yoğunlaştığı, sağlık kuruluşlarının karmaşık teknik donatımlı yerler halini aldığı, sağlık hizmetlerinin bir endüstriye dönüştüğü gözlenmektedir. Tıbbi teknoloji sektöründe birçok mühendislik disiplinini içermesi sağlık sektörünün karmaşık yapısıdan dolayıdır. Bu disiplinler arasında makine, elektrik-elektronik ve kimya gibi sayılabilir. Bu alanlardaki gelişme ve ilerlemeler, tıbbi teknoloji ürünlerine önemli ölçüde yansımaktadır.

Sağlık sektörü teknoloji ile iç içedir. Sağlık hizmetinin en basitinden en karmaşığına kadar teknolojik unsurlar olmadan üretilememesi güçtür. Özellikle son 20 yıldır artan bir şekilde teknoloji ile arasındaki bağ devam etmektedir. Teknolojide meydana gelen hızlı değişim bir yandan hekimlerin başarısını ve hizmet kalitesini artırırken diğer yandan üst düzey teknoloji kullanılıyor olması hizmet maliyetlerinde artışa sebep olmaktadır. Ayrıca sağlık teknolojilerinin hızlı demode olmaları yeni yatırımların yapılmasını ve personelin eğitimini zorunlu kılmaktadır.

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD)

İyi işleyen bir sağlık sistemi için sağlık teknolojileri gereklidir. Tıbbi teknoloji hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi için olduğu kadar hastaların rehabilitasyonu için de son derece önemlidir. Ülkelerin gittikçe artan sağlık teknolojileri harcamaları karşısında kaynakların sınırlı olması sağlık teknolojisinin değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Sağlık hizmetlerinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı sağlık hizmetlerine ayrılan kıt kaynakların sağlık hizmetlerine etkili ve verimli bir şekilde tahsis edilmesinde; STD; teknolojinin klinik, ekonomik, sosyal, etik boyutlarını değerlendirmeyi, ulusal sağlık politikalarına rehberlik etmeyi (klinik ve araştırma yatırımları, geri ödeme kararları) amaçlamaktadır.

Sağlık teknolojilerinin güvenirliği, klinik etkililiğini gözden geçirmek ve yapılandırmak üzere resmi bir organizasyon olarak STD kurumları ortaya çıkmıştır. Kurumlar genellikle kamu politikası sorularının sistematik değerlendirmesini yapmak üzere mali ve insan kaynakları ile kurulur. Yüksek gelirli ülkelerde STD aktivitesinin çoğu bu gibi kurumlarla ilişkilidir, bunların çoğu da Sağlık Teknolojisi Değerlendirilmesinde Uluslararası Kurumlar İletişim Ağı’na (INAHTA) üyedir.

STD Rolleri ve İlkeleri

 • Sağlık politikası yapıcıları için ilaç, cihaz ya da diğer sağlık teknolojilerin ticari kullanımına (örneğin, pazarlama) izin verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi hususunda düzenleyici ve ruhsatlandırma rolü,
 • Geri ödeme kuruluşları ve sağlık hizmeti sunucuları için sağlık teknolojisinin geri ödeme fiyatının belirlenmesinde fiyatlandırma rolü,
 • Klinisyenler için teknolojilerinin kullanımının hangi hastalıklar veya hangi yaşları kapsayacağı vb. belirlenmesinde ve hastanın klinik ihtiyaçları ve koşullarına uygun sağlık müdahalelerinin kullanımında bilimsel tavsiye rolü,
 • Meslek örgütleri için sağlık teknolojisinin klinik protokolü veya uygulama kılavuzlarının hazırlanması, sağlık teknolojilerinin etik dışı kullanımları önlenmesi açısından etkili bir süreç ve araç olarak kullanım değerlendirmesi rolü,
 • Hastaneler için hangi sağlık teknolojisinin satın alınması gerektiğine ilişkin kararının verilmesinde satınalma rolü bulunmaktadır.

Sağlığın çevresinde olan teknolojik gelişmelerin aslında sağlığın teknolojiyle ne kadar bağımlı olduğu göz önüne sermektedir. Sağlık, ikame edilemez ve hata toleransı yoktur. Bu yüzden sağlıkta yapılacak her bir yenilik önemlidir. Özellikle sağlıkta yapılacak teknolojinin nasıl geliştirilmesi, geliştirilen ürünün uygunluğu ve teknolojinin kullanımı gibi konularla ilgilenen uluslararası kurum tarafından onaylanması gerekmektedir. Sağlığın yükselmesi için teknolojiyle birlikte işbirliği içerisinde olunmalıdır. Böylece bireylerin sağlık düzeylerinde yükselme, kaliteli sağlık hizmetine ulaşma, sağlık hizmetine ulaşımında kolaylık gibi birçok sonuca ulaşılabilir.

Kaynaklar

 1. SARGUTAN, E. (2005). Sağlık teknolojisi yönetimi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi8(1), 113-144.
 2. YİĞİT, A., & ERDEM, R. (2016). SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences23(1)..
 3. GÜLER, Ö. G. E. (2015). Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi1(2), 82-101.
 4. KOÇKAYA, G., & TATAR, M. (2013). Tıbbi cihazlarda sağlık teknolojisi değerlendirmesi. DSÖ Tıbbi Cihaz Teknik Serisi, 1-34.
 5. AYDAN, S., & AYDAN, M. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Ölçüm ve Giyilebilir Teknoloji: Olası Katkıları, Güncel Durum ve Öneriler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi19(3).
 6. Özer, A. R. I. K., İleri, Y. Y., & Buğra, K. A. Y. A. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi19(2).
 7. Toygar, Ş. A. (2018). E-Sağlık Uygulamaları. Yasama Dergisi37, 102.
 8. Balçık, P. Y., & Nangır, Ö. (2015). AVRUPA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ. Ankara Medical Journal.
 9. Avaner, T., Avaner, E. B., & Van, Y. Y. Ü. (2018). Yazılım Teknolojileri ve Sağlık Yönetimi: HIMSS ya da Dijital Hastane Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme. Yasama Dergisi37, 5-28.
 10. ÖKSÜZ, E. Giyilebilir Sağlık Teknolojileri.
 11. Ali, D. İ. N. Ç. Sürdürülebilir Bir Tedarik Yönetim Sistemi Örneğinde, Askeri Turbofan Motor Geliştirme Projeleri Maliyet Tahmini Ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi Tabanlı Risk Faktörleri. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi1(1), 11-18.
 12. https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/kobi-hizlandirici/teknoloji-olgunluk-seviyesi

contributor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir